CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
d) Cơ quan phối hợp: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính

- Hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử tại địa chỉ:

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để được hướng dẫn, cung cấp mẫu hồ sơ và tư vấn hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có yêu cầu).

- Hợp tác xã sau khi đã hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

- Nhận phiếu hẹn trả kết quả.

- Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện 


Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Phí

50.000 đồng

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

+ Đơn đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (Theo mẫu HTXMĐ/TT.05/2005);
+ Điều lệ Hợp tác xã (Điều lệ HTX ban hành kèm theo Nghị định số 77/2005/NĐ-CP); (02 bản)
+ Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát Hợp tác xã hoặc danh sách Hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp Hợp tác xã; số lượng xã viên (Theo mẫu HTXDS/TT.05/2005/BKH);
+ Bản sao biên bản đại hội Hợp tác xã.
+ Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hoặc ngành nghề phải có vốn pháp định thì phải có các giấy tờ, văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cho phép, xác nhận hoặc bản sao hợp lệ có chứng chỉ ngành nghề đó.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Nghị quyết số 03/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG