Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Giao thông Vận tải 113 8 7 1272 1168 1161 7 0 99.4 % 0.6 %
Sở Tư pháp 93 64 5 276 142 93 68 0 65.5 % 34.5 %
Sở Công Thương 42 18 1 122 121 121 1 0 100 % 0 %
Sở Y tế 59 9 0 82 15 14 1 0 93.3 % 6.7 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 72 56 7 72 67 67 0 0 100 % 0 %
Sở Giáo dục Và Đào tạo 36 6 0 38 38 37 4 0 97.4 % 2.6 %
Sở Tài chính 14 0 2 37 23 23 0 0 100 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 36 53 3 23 14 14 0 0 100 % 0 %
Sở Nội Vụ 32 30 0 19 0 0 0 0 100 % 0 %
Sở Văn hóa và Thể thao 13 56 31 16 11 11 0 0 100 % 0 %
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 35 2 4 12 4 4 0 0 100 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 13 22 2 7 0 0 0 0 100 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 10 0 0 7 3 3 0 0 100 % 0 %
Sở Xây dựng 7 35 0 5 0 0 0 0 100 % 0 %
Sở Du Lịch Nghệ an 1 25 0 5 4 4 0 0 100 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 17 9 0 2 2 2 0 0 100 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 226 39 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
Ban Quản lý khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An 27 12 0 23 16 16 0 0 100 % 0 %
Cục Thuế Tỉnh 0 33 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Nghi Lộc 246 102 16 2044 1629 1586 108 2 97.4 % 2.6 %
UBND Thành phố Vinh 200 26 0 1298 359 351 9 0 97.8 % 2.2 %
UBND Huyện Yên Thành 208 30 0 1112 578 575 3 0 99.5 % 0.5 %
UBND Huyện Quỳnh Lưu 321 26 0 917 673 656 96 0 97.5 % 2.5 %
UBND Thị xã Thái Hòa 224 15 0 608 460 455 12 0 98.9 % 1.1 %
UBND Huyện Nghĩa Đàn 230 13 1 522 475 475 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Diễn Châu 290 15 0 500 499 499 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Đô Lương 161 28 0 406 397 345 72 0 86.9 % 13.1 %
UBND Thị Xã Hoàng Mai 169 20 0 311 118 118 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Quỳ Châu 128 48 0 228 184 184 3 0 100 % 0 %
UBND Huyện Tân Kỳ 58 34 0 192 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Nam Đàn 198 28 0 147 122 114 12 0 93.4 % 6.6 %
UBND Huyện Quỳ Hợp 162 51 0 139 7 7 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Thanh Chương 193 29 0 138 4 4 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Quế Phong 196 30 0 118 106 102 5 0 96.2 % 3.8 %
UBND Thị xã Cửa Lò 279 43 0 77 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Con Cuông 237 13 0 72 43 42 10 0 97.7 % 2.3 %
Trung tâm Xúc tiến Và Hỗ trợ đầu tư Nghệ An 12 30 0 67 11 11 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Hưng Nguyên 106 29 0 15 15 15 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Kỳ Sơn 128 28 0 5 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Anh Sơn 147 35 0 4 4 4 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Tương Dương 116 28 0 4 0 0 0 0 100 % 0 %
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 113
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 1272
Đã giải quyết: 1168
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1161
Trễ hạn: 7
Đã giải quyết đúng hạn: 99.4%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.6%
Sở Tư pháp
Mức độ 2: 93
Mức độ 3: 64
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 276
Đã giải quyết: 142
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 93
Trễ hạn: 68
Đã giải quyết đúng hạn: 65.5%
Đã giải quyết trễ hạn: 34.5%
Sở Công Thương
Mức độ 2: 42
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 122
Đã giải quyết: 121
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 121
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Y tế
Mức độ 2: 59
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 82
Đã giải quyết: 15
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 14
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 93.3%
Đã giải quyết trễ hạn: 6.7%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 72
Mức độ 3: 56
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 72
Đã giải quyết: 67
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 67
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Giáo dục Và Đào tạo
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 38
Đã giải quyết: 38
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 37
Trễ hạn: 4
Đã giải quyết đúng hạn: 97.4%
Đã giải quyết trễ hạn: 2.6%
Sở Tài chính
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 37
Đã giải quyết: 23
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 23
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 23
Đã giải quyết: 14
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 14
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Nội Vụ
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 19
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Văn hóa và Thể thao
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 56
Mức độ 4: 31
Tiếp nhận: 16
Đã giải quyết: 11
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 11
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 12
Đã giải quyết: 4
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 7
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Ngoại Vụ
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7
Đã giải quyết: 3
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 3
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Xây dựng
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Du Lịch Nghệ an
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5
Đã giải quyết: 4
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Đã giải quyết: 2
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 226
Mức độ 3: 39
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Ban Quản lý khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 23
Đã giải quyết: 16
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 16
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Cục Thuế Tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Nghi Lộc
Mức độ 2: 246
Mức độ 3: 102
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 2044
Đã giải quyết: 1629
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1586
Trễ hạn: 108
Đã giải quyết đúng hạn: 97.4%
Đã giải quyết trễ hạn: 2.6%
UBND Thành phố Vinh
Mức độ 2: 200
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1298
Đã giải quyết: 359
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 351
Trễ hạn: 9
Đã giải quyết đúng hạn: 97.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 2.2%
UBND Huyện Yên Thành
Mức độ 2: 208
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1112
Đã giải quyết: 578
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 575
Trễ hạn: 3
Đã giải quyết đúng hạn: 99.5%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.5%
UBND Huyện Quỳnh Lưu
Mức độ 2: 321
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 917
Đã giải quyết: 673
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 656
Trễ hạn: 96
Đã giải quyết đúng hạn: 97.5%
Đã giải quyết trễ hạn: 2.5%
UBND Thị xã Thái Hòa
Mức độ 2: 224
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 608
Đã giải quyết: 460
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 455
Trễ hạn: 12
Đã giải quyết đúng hạn: 98.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 1.1%
UBND Huyện Nghĩa Đàn
Mức độ 2: 230
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 522
Đã giải quyết: 475
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 475
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Diễn Châu
Mức độ 2: 290
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 500
Đã giải quyết: 499
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 499
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Đô Lương
Mức độ 2: 161
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 406
Đã giải quyết: 397
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 345
Trễ hạn: 72
Đã giải quyết đúng hạn: 86.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 13.1%
UBND Thị Xã Hoàng Mai
Mức độ 2: 169
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 311
Đã giải quyết: 118
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 118
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Quỳ Châu
Mức độ 2: 128
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 228
Đã giải quyết: 184
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 184
Trễ hạn: 3
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Tân Kỳ
Mức độ 2: 58
Mức độ 3: 34
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 192
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Nam Đàn
Mức độ 2: 198
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 147
Đã giải quyết: 122
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 114
Trễ hạn: 12
Đã giải quyết đúng hạn: 93.4%
Đã giải quyết trễ hạn: 6.6%
UBND Huyện Quỳ Hợp
Mức độ 2: 162
Mức độ 3: 51
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 139
Đã giải quyết: 7
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 7
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Thanh Chương
Mức độ 2: 193
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 138
Đã giải quyết: 4
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Quế Phong
Mức độ 2: 196
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 118
Đã giải quyết: 106
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 102
Trễ hạn: 5
Đã giải quyết đúng hạn: 96.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 3.8%
UBND Thị xã Cửa Lò
Mức độ 2: 279
Mức độ 3: 43
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 77
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Con Cuông
Mức độ 2: 237
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 72
Đã giải quyết: 43
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 42
Trễ hạn: 10
Đã giải quyết đúng hạn: 97.7%
Đã giải quyết trễ hạn: 2.3%
Trung tâm Xúc tiến Và Hỗ trợ đầu tư Nghệ An
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 67
Đã giải quyết: 11
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 11
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Hưng Nguyên
Mức độ 2: 106
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15
Đã giải quyết: 15
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 15
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Kỳ Sơn
Mức độ 2: 128
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Anh Sơn
Mức độ 2: 147
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Đã giải quyết: 4
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Tương Dương
Mức độ 2: 116
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Trung tâm Phục vụ Hành chính công
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%