Tình hình xử lý hồ sơ 2024
Tổng tiếp nhận mới
415.832 hồ sơ
Đã xử lý
405.899 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • THÁNG 6/2023
 • Tổng hồ sơ: 76936
 • - Kỳ trước chuyển sang: 13172
 • - Tiếp nhận mới: 63764
 • Hồ sơ đã xử lý: 64766
 • - Đúng hạn: 59338
 • - Quá hạn: 5428
 • 91.62% đúng hạn

 • THÁNG 7/2023
 • Tổng hồ sơ: 71526
 • - Kỳ trước chuyển sang: 4348
 • - Tiếp nhận mới: 67178
 • Hồ sơ đã xử lý: 73883
 • - Đúng hạn: 63014
 • - Quá hạn: 10869
 • 85.29% đúng hạn

 • THÁNG 8/2023
 • Tổng hồ sơ: 85042
 • - Kỳ trước chuyển sang: 3676
 • - Tiếp nhận mới: 81366
 • Hồ sơ đã xử lý: 80149
 • - Đúng hạn: 76978
 • - Quá hạn: 3171
 • 96.04% đúng hạn

 • THÁNG 9/2023
 • Tổng hồ sơ: 77550
 • - Kỳ trước chuyển sang: 1733
 • - Tiếp nhận mới: 75817
 • Hồ sơ đã xử lý: 75698
 • - Đúng hạn: 71439
 • - Quá hạn: 4259
 • 94.37% đúng hạn

 • THÁNG 10/2023
 • Tổng hồ sơ: 85093
 • - Kỳ trước chuyển sang: 2158
 • - Tiếp nhận mới: 82935
 • Hồ sơ đã xử lý: 80145
 • - Đúng hạn: 77517
 • - Quá hạn: 2628
 • 96.72% đúng hạn

 • THÁNG 11/2023
 • Tổng hồ sơ: 86342
 • - Kỳ trước chuyển sang: 2971
 • - Tiếp nhận mới: 83371
 • Hồ sơ đã xử lý: 78479
 • - Đúng hạn: 74716
 • - Quá hạn: 3763
 • 95.21% đúng hạn

 • THÁNG 12/2023
 • Tổng hồ sơ: 80146
 • - Kỳ trước chuyển sang: 1947
 • - Tiếp nhận mới: 78199
 • Hồ sơ đã xử lý: 79548
 • - Đúng hạn: 74920
 • - Quá hạn: 4628
 • 94.18% đúng hạn

 • THÁNG 1/2024
 • Tổng hồ sơ: 79873
 • - Kỳ trước chuyển sang: 872
 • - Tiếp nhận mới: 79001
 • Hồ sơ đã xử lý: 79647
 • - Đúng hạn: 76572
 • - Quá hạn: 3075
 • 96.14% đúng hạn

 • THÁNG 2/2024
 • Tổng hồ sơ: 61012
 • - Kỳ trước chuyển sang: 741
 • - Tiếp nhận mới: 60271
 • Hồ sơ đã xử lý: 56611
 • - Đúng hạn: 55033
 • - Quá hạn: 1578
 • 97.21% đúng hạn

 • THÁNG 3/2024
 • Tổng hồ sơ: 96585
 • - Kỳ trước chuyển sang: 605
 • - Tiếp nhận mới: 95980
 • Hồ sơ đã xử lý: 93434
 • - Đúng hạn: 91627
 • - Quá hạn: 1807
 • 98.07% đúng hạn

 • THÁNG 4/2024
 • Tổng hồ sơ: 88768
 • - Kỳ trước chuyển sang: 505
 • - Tiếp nhận mới: 88263
 • Hồ sơ đã xử lý: 85027
 • - Đúng hạn: 83843
 • - Quá hạn: 1184
 • 98.61% đúng hạn

 • THÁNG 5/2024
 • Tổng hồ sơ: 92932
 • - Kỳ trước chuyển sang: 615
 • - Tiếp nhận mới: 92317
 • Hồ sơ đã xử lý: 91180
 • - Đúng hạn: 89919
 • - Quá hạn: 1261
 • 98.62% đúng hạn

BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2024

(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày 30/05/2024)
STT Đơn vị Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Chờ bổ sung(lũy kể cà kỳ trước) Trả lại / Rút HS
Số mới tiếp nhận trực tiếp Số mới tiếp nhận trực tuyến Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0