ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Mời quý vị nhập thông tin để đánh giá

Loading...

Đánh giá mức độ hài lòng
Lý do lựa chọn đánh giá
Lý do lựa chọn đánh giá
Lý do lựa chọn đánh giá


** Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Nghệ An, Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá chất lượng phục vụ, dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện tại tỉnh Nghệ An. Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại tỉnh Nghệ An ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

ĐÁNH GIÁ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá** Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Nghệ An, Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá chất lượng phục vụ, dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện tại tỉnh Nghệ An. Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại tỉnh Nghệ An ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Vui lòng chọn công chức để thực hiện đánh giá


** Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Nghệ An, Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá chất lượng phục vụ, dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện tại tỉnh Nghệ An. Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại tỉnh Nghệ An ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!