CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với tài sản là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc
Lĩnh vực Thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (SXD)
Cơ quan thực hiện

UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, hoặc qua đường bưu điện.

- Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng UBND cấp huyện.

- Người đến nộp hồ sơ phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân, kèm theo giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của đại diện pháp nhân tổ chức trình hồ sơ.

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện theo quy định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng ngày thứ 7.

Bước 3: Nhận Văn bản kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng UBND cấp huyện.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Phí

Thu theo quy định

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị thu hồi đất, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Bảng tổng hợp giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; gồm: Giá trị bồi hường thiệt hại của các loại đất; giá trị bồi thường thiệt hại nhà, công trình; giá trị bồi thường thiệt hại mồ mả; giá trị bồi thường thiệt hại cây cối, hoa màu, mặt nước nuôi trồng thủy sản, vật nuôi khác; giá trị bồi thường, hỗ trợ khác; các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai phải khấu trừ vào tiền bồi thường hỗ trợ về đất.

- Bảng tổng hợp về diện tích, loại đất; số thửa, tờ bản đồ; nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất.

- Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kèm theo:

+ Bản tự kê khai đất, tài sản của chủ sử dụng.

+ Biên bản kiểm kê và Biên bản xác định giá trị bồi thường thiệt hại do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB lập.

+ Bản sao giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản trên đất. Nếu không có giấy tờ hợp lệ phải có văn bản xác định nguồn gốc, thời gian sử dụng đất của UBND cấp xã theo quy định.

+ Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

- Biên bản họp lấy ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng khi thu hồi đất (bao gồm biên bản công khai và kết thúc công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

- Văn bản thông báo thu hồi đất của UBND cấp huyện.

- Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có).

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc văn bản chấp thuận dư án đầu tư của cấp thẩm quyền.

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích lục đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất thu hồi (đối với khu vực đã có bản đồ địa chính) hoặc trích đo địa chính khu đất (đối với khu đất thu hồi chưa có bản đồ địa chính).

- Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của UBND tỉnh.

- Các hồ sơ khác liên quan (nếu có).

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Nghệ An.

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG