Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Cơ quan giải quyết Sở Xây dựng
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (XD)

Loading...