Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm

Cơ quan giải quyết UBND huyện Diễn Châu
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)

Loading...