Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Cơ quan giải quyết UBND huyện Quế Phong
Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác (GD)

Loading...