Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác (GD)

Loading...