Mức độ 2  Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

Ký hiệu thủ tục: CC06
Lượt xem: 523
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công chứng
Cách thức thực hiện Hồ sơ chứng thực được nộp và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Thời hạn không quá 02 ngày làm việc đối với trường hợp đơn giản; không quá 10 ngày đối với trường hợp phức tạp; không quá 30 ngày đối với trường hợp đặc biệt phức tạp kể từ ngày thụ lý hồ sơ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế đã được chứng thực.
Lệ phí 30.000 đồng
Phí
Căn cứ pháp lý - Bộ luật Dân sự năm 2005.

- Luật Đất đai năm 2013

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch.

        - Đối với cá nhân:

+ Bước 1: Người có yêu cầu chứng thực hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn ở mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

+ Bước 2: Người yêu cầu chứng thực có mặt tại trụ sở UBND xã, trực tiếp ký vào văn bản khai nhận di sản thừa kế trước mặt người thực hiện chứng thực, nộp lệ phí chứng thực và nhận kết quả văn bản phân chia di sản thừa kế đã được chứng thực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

 - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Công chức UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định.

+ Bước 2: Công chức Tư pháp hộ tịch UBND cấp xã kiểm tra nội dung các giấy tờ liên quan, viết Phiếu hẹn trao cho người yêu cầu chứng thực, niêm yết công khai việc khai nhận di sản thừa kế tại UBND cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn hoặc nơi có di sản thừa kế trong thời gian 30 ngày.

+ Bước 3: Hết thời hạn niêm yết, nếu không có khiếu nại, tranh chấp, công chức Tư pháp hộ tịch cấp xã ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế.

+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (theo mẫu quy định). + Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, trong đó cam kết việc từ chối nhận di sản không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với ngưới khác (do người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp xã soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. + Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người lập văn bản. + Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người để lại di sản. + Bản sao Di chúc của người để lại di sản, nếu là người được hưởng di sản theo di chúc mà trong di chúc đó không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người (nếu có). + Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản. + Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại tài sản với những người từ chối nhận tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế; (Nộp bản sao giấy tờ nêu trên: Xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu hoặc nộp bản sao có chứng thực, công chứng).

File mẫu:

  • Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế Tải về
  • Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch Tải về

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 31/PYC). - Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (Mẫu số 60/VBTC) Người yêu cầu chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật. - Người thừa kế chỉ được từ chối nhận di sản trong thời hạn 6 tháng kể từ thời điểm mở thừa kế.