Mức độ 3  Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Ký hiệu thủ tục: NAN_ASN_DDI001
Lượt xem: 1451
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện oá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên GCN
Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai 2003 có hiệu lực ngày 01/07/2004.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Nghịđịnh số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, giải quyết, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

- Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất.

- Quyết định 62/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức thu, chế độ quản lý lệ phí địa chính, phí thẩm định quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

- Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND tỉnh Nghệ An v/v quy định đối tượng, mức thutỷ lệ trích nộp ngân sách và chế độ quản lý phí, lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bước 1. Hộ gia đình, cá nhân.

 Một trong các bên hoặc các bên ký hợp đồng thuê, thuê lại, hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTGD 1 cửa UBND huyện hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

- Hồ sơ đủ điều kiện: Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ chưa đủ điều kiện: Hướng dấn bổ sung theo quy định.

( Trường hợp nộp hồ sở tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất)

Bước 3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

  Xác nhận việc xóa thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận theo quy định và trao cho bên cho thuê, cho thuê lại, bên góp vốn. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp và trường hợp góp vốn quyền sử dụng đất mà đã cấp Giấy chứng nhận cho bên thuê, thuê lại đất, bên nhận góp vốn thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; bên nhận góp vốn được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp thời hạn sử dụng đất kết thúc cùng với thời điểm xóa cho thuê, cho thuê lại đất, xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng đất thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

 Thực hiện việc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

 Trao Giấy chứng nhận cho người đăng ký hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

* Thời gian thực hiện không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ  sơ theo quy định.

+ Đơn yêu cầu xóa thế chấp quyền sử dụng đất (theo mẫu). + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + Hợp đồng hoặc văn bản thoả thuận chấm dứt góp vốn (01 bản); + Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất

File mẫu:

  • Đơn yêu cầu xóa thế chấp quyền sử dụng đất Tải về

Không