Tìm thấy 451 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (trừ việc chứng thực chữ ký người dịch)
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng ủy quyền
Mức độ 2
Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
Mức độ 2
Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế
Mức độ 2
Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế
Mức độ 2
Chứng thực di chúc
Mức độ 3
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân ( mục đích kinh doanh )
Mức độ 3
Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ ) Thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) thuôc lá
Mức độ 3
cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá
Mức độ 3
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) rượu
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Loading...