Tìm thấy 226 thủ tục

Mức độ 3
Cấp mới, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm
Mức độ 3
Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
Đăng ký góp vốn, xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Quy trình hết hiệu lực)
Mức độ 3
Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất
Mức độ 3
Quy trình Đính chính sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mức độ 3
Quy trình Đăng ký góp vốn, xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liên với đất (Quy trình hết hiệu lực)
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mức độ 3
Thủ tục tách thửa, chuyển mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Mức độ 3
Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất
Mức độ 3
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Mức độ 2
Cung cấp thông tin địa chính
Mức độ 2
Cấp đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mức độ 2
Quy trình Giao đất gắn với cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất
Mức độ 2
Quy trình Giao đất gắn với cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp giao đất tái định cư, bồi thường bằng đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng)
Loading...