Tìm thấy 500 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến
Mức độ 2
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Mức độ 2
Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình
Mức độ 2
Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
Mức độ 2
Thủ tục Cấp giấy phép di dời công trình
Mức độ 3
Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
Đăng ký góp vốn, xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Quy trình hết hiệu lực)
Loading...