Tìm thấy 182 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký đổi tên Hợp tác xã
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã.
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã.
Mức độ 3
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách.
Mức độ 3
Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Mức độ 3
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã giải thể tự nguyện.
Mức độ 3
Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi.
Mức độ 3
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất, sáp nhập.
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã.
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã.
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã đến nơi khác trong phạm vi tỉnh.
Mức độ 2
Tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã.
Mức độ 2
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Mức độ 2
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.
Loading...