Tìm thấy 182 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 2
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Cấp Giấy xác nhận tạm dừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh.
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh
Mức độ 3
Chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh.
Mức độ 2
Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh.
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại lần đầu
Mức độ 2
Giải quyết tố cáo
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã từ tỉnh khác.
Loading...