CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 384 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 GDDT_42 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
77 GDDT_43 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
78 GDDT_44 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
79 GDDT_45 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
80 LHTX_01 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
81 LHTX_02 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
82 LHTX_03 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
83 LHTX_04 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
84 LHTX_05 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
85 LHTX_06 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
86 LHTX_07 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
87 LHTX_08 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
88 LHTX_09 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
89 LHTX_10 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
90 LHTX_11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG