CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 458 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 GDĐT04 Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp bổ túc Trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
17 QP_HC_TP04 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Tư pháp-Hộ tịch
18 CC05 Xác nhận vào các loại giấy tờ của công dân Công chứng
19 QP_DD05 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai
20 GDĐT05 Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
21 QP_HC_TP05 Thủ tục đăng ký khai tử Tư pháp-Hộ tịch
22 VH05 Phê duyệt quy ước ,hương ước làng văn hóa Văn hóa
23 QP_DD06 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai
24 GDĐT06 Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học, trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
25 QP_HC_TP06 Thủ tục đăng ký giám hộ Tư pháp-Hộ tịch
26 VH06 Công nhận gia đình văn hóa Văn hóa
27 QP_DD07 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Đất đai
28 GDĐT07 Thủ tục Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục & Đào tạo
29 QP_HC_TP07 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Tư pháp-Hộ tịch
30 QP_DD08 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG