• abc
 • Danh mục thủ tục hành chính
 • Thống kê
 • Đánh giá sự hài lòng
 • Phản ánh - Kiến nghị

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 157 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  76 1.004088.000.00.00.H41 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (cấp Xã) Đường thuỷ nội địa (GT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Còn lại
  77 1.010815.000.00.00.H41 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng. Người có công (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  78 2.000346.000.00.00.H41 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  79 1.001028.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  80 1.004193.000.00.00.H41 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai (TNMT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  81 2.002080.000.00.00.H41 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  82 1.003622.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa (VH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  83 1.004047.000.00.00.H41 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (cấp Xã) Đường thuỷ nội địa (GT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Còn lại
  84 2.000337.000.00.00.H41 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  85 1.001055.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  86 1.000954.000.00.00.H41 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa (VH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  87 2.001711.000.00.00.H41 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (cấp Xã) Đường thuỷ nội địa (GT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Còn lại
  88 1.010817.000.00.00.H41 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  89 1.000748.000.00.00.H41 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - khen thưởng (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  90 1.001078.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC