• abc
 • Danh mục thủ tục hành chính
 • Thống kê
 • Đánh giá sự hài lòng
 • Phản ánh - Kiến nghị

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 157 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  136 1.001193.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  137 2.001009.000.00.00.H41 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Chứng thực (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  138 1.000894.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  139 2.001406.000.00.00.H41 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  140 1.001022.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  141 1.000689.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  142 1.000656.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  143 1.003583.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  144 1.000593.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  145 1.000419.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  146 1.000110.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  147 1.000094.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  148 1.000080.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  149 1.004827.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  150 1.004837.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC