• abc
 • GIỚI THIỆU
 • Thủ tục hành chính
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Đánh giá
 • Phản ánh kiến nghị
 • Thống kê

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 159 thủ tục image_excel
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  136 2.001019.000.00.00.H41 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực (TP) Cấp Quận/Huyện Còn lại
  137 2.001016.000.00.00.H41 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực (TP) Cấp Quận/Huyện Còn lại
  138 1.001193.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch (TP) Cấp Quận/Huyện Một phần
  139 2.001009.000.00.00.H41 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Chứng thực (TP) Cấp Quận/Huyện Còn lại
  140 1.000894.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch (TP) Cấp Quận/Huyện Một phần
  141 2.001406.000.00.00.H41 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực (TP) Cấp Quận/Huyện Còn lại
  142 1.001022.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch (TP) Cấp Quận/Huyện Một phần
  143 1.000689.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch (TP) Cấp Quận/Huyện Một phần
  144 1.000656.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch (TP) Cấp Quận/Huyện Một phần
  145 1.003583.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch (TP) Cấp Quận/Huyện Còn lại
  146 1.000593.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch (TP) Cấp Quận/Huyện Còn lại
  147 1.000419.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch (TP) Cấp Quận/Huyện Còn lại
  148 1.000110.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch (TP) Cấp Quận/Huyện Một phần
  149 1.000094.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch (TP) Cấp Quận/Huyện Một phần
  150 1.000080.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch (TP) Cấp Quận/Huyện Một phần
  dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC