• abc
 • Danh mục thủ tục hành chính
 • Thống kê
 • Đánh giá sự hài lòng
 • Phản ánh - Kiến nghị

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 159 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  91 1.000748.000.00.00.H41 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - khen thưởng (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  92 1.001078.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  93 1.001120.000.00.00.H41 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa (VH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  94 1.004002.000.00.00.H41 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thuỷ nội địa (GT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Còn lại
  95 1.010818.000.00.00.H41 Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Người có công (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  96 2.000305.000.00.00.H41 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  97 1.001085.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  98 2.000976.000.00.00.H41 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai (TNMT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  99 1.003970.000.00.00.H41 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thuỷ nội địa (GT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Còn lại
  100 1.010819.000.00.00.H41 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  101 1.001090.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  102 2.000983.000.00.00.H41 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai (TNMT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  103 1.006391.000.00.00.H41 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thuỷ nội địa (GT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Còn lại
  104 1.010821.000.00.00.H41 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Người có công (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  105 1.001098.000.00.00.H41 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tôn giáo Chính phủ (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC