• abc
 • Danh mục thủ tục hành chính
 • Thống kê
 • Đánh giá sự hài lòng
 • Phản ánh - Kiến nghị

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 159 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  46 1.003564.000.00.00.H41 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Dân số - Sức khoẻ sinh sản (YT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Còn lại
  47 1.004485.000.00.00.H41 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Các cơ sở giáo dục khác (GD) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  48 1.004941.000.00.00.H41 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Trẻ em (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  49 1.010812.000.00.00.H41 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Người có công (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  50 2.001621.000.00.00.H41 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thuỷ lợi (NN) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Còn lại
  51 1.004221.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Đất đai (TNMT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  52 2.001449.000.00.00.H41 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  53 1.008901.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện (VH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  54 1.002192.000.00.00.H41 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. Dân số - Sức khoẻ sinh sản (YT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Còn lại
  55 2.001810.000.00.00.H41 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Các cơ sở giáo dục khác (GD) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  56 2.000355.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  57 2.001944.000.00.00.H41 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Trẻ em (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  58 1.003446.000.00.00.H41 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thuỷ lợi (NN) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  59 1.004221.000.00.00.H41 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Đất đai (TNMT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  60 1.004238.000.00.00.H41 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai (TNMT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC