CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 34 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 HDXD_08 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
17 GPXD_09 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Cấp phép xây dựng (SXD)
18 HDXD_09 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
19 GPXD_10 Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Cấp phép xây dựng (SXD)
20 HDXD_10 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
21 GPXD_11 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình Cấp phép xây dựng (SXD)
22 HDXD_11 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
23 GPXD_12 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng Cấp phép xây dựng (SXD)
24 HDXD_12 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
25 GPXD_13 Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng Cấp phép xây dựng (SXD)
26 HDXD_13 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
27 GPXD_14 Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng Cấp phép xây dựng (SXD)
28 HDXD_14 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
29 GPXD_15 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Cấp phép xây dựng (SXD)
30 GPXD_16 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên thuộc công trình cấp III) Cấp phép xây dựng (SXD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG