CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 101 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 DN_38 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
77 DN_39 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
78 DN_40 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
79 DN_41 Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
80 DN_42 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
81 DN_43 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
82 DN_44 Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
83 DN_45 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
84 DN_46 Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
85 DN_47 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
86 DN_48 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
87 DN_49 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
88 DN_50 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
89 DN_51 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
90 DN_52 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG