CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 32 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 YTHTCKH04 THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ Tài Chính - Kế Hoạch
17 YTHKD05 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) thuôc lá Kinh doanh
18 YTHHTX05 Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Hợp tác xã
19 YTHXD05 Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình Xây dựng
20 YTHHTX06 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Hợp tác xã
21 YTHXD06 Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình Xây dựng
22 YTHHTX07 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Hợp tác xã
23 YTHXD07 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị Xây dựng
24 YTHHTX08 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Hợp tác xã
25 QLDD20 Thủ tục cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất và Chuyển thông tin địa chính Đất đai
26 YTDD25 Thủ tục Chuyển thông tin địa chính Đất đai
27 TPHT_30 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch (TP)
28 QLDD17 Thủ tục cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất Đất đai
29 TXHMDD19 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
30 TXHMDD21 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Đất đai

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG