CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 27 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 KD10 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá Kinh tế
17 DD11 Quy trình Đính chính sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
18 GDDT_011 Thủ tục giải thể trường tiểu học Giáo dục & Đào tạo
19 KD11 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Kinh tế
20 GDDT_012 Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo
21 GDDT_013 Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm cấp THCS Giáo dục & Đào tạo
22 DD21 Quy trình Đăng ký góp vốn, xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liên với đất (Quy trình hết hiệu lực) Đất đai
23 DD22 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
24 DD23 Thủ tục tách thửa, chuyển mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Đất đai
25 DD24 Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất Đất đai
26 DD25 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai
27 TPHT_30 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch (TP)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG