CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 46 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 HTX14 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Hợp tác xã
32 HTX15 Đăng ký đổi tên Hợp tác xã Hợp tác xã
33 HTX16 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Hợp tác xã
34 HTX17 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Hợp tác xã
35 TPHT_30 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch (TP)
36 LTHH_01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
37 LTHH_02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
38 LTHH_03 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
39 LTHH_04 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
40 LTHH_05 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
41 LTHH_06 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
42 LTHH_10 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
43 LTHH_11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
44 LTHH_12 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
45 LHTX_01 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG