CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 408 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 DS_03 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Dân số (YT)
92 TXHMTP03 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
93 TXHMTP04 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
94 TXHMTP05 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
95 TXHMTP06 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
96 TXHMTP09 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
97 TXHMTP11 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Tư pháp-Hộ tịch
98 TXHMTP13 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp-Hộ tịch
99 TXHMTP14 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
100 TXHMTP15 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
101 TXHMTP16 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch
102 NN03 Thủ tục cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với chủ rừng là hộ gia đình. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
103 NV03 Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội Nội vụ
104 TCKH_TC03 Thẩm định chủ trương dự án đầu tư Tài chính
105 CPXD_04 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Cấp phép xây dựng (SXD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG