CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 408 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 NN01 Thủ tục cấp phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
32 NV01 Thủ tục thành lập Hội Nội vụ
33 TCKH_01 Thanh lý tài sản công Quản lý tài sản công
34 TCKH_TC01 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước Tài chính
35 TDHS_01 Thủ tục thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với tài sản là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc Thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (SXD)
36 VH01 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa
37 YT01 Quy trình cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm Y Tế
38 CPXD_02 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
39 DD02 Đăng ký thực hiện trích lục đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính Đất đai
40 TCKH_DT02 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
41 TNĐ02 Đăng ký lại giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
42 KHI_02 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí (CT)
43 GDDT_02 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
44 LHTX_02 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
45 HKD_02 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh) (KHDT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG