CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 81 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CC_22 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Công chứng (TP)
77 LS_22 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư Luật sư (TP)
78 LS_23 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư Luật sư (TP)
79 CC_24 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Công chứng (TP)
80 CC_25 Bổ nhiệm công chứng viên Công chứng (TP)
81 CC_26 Bổ nhiệm lại công chứng viên Công chứng (TP)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG