CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 81 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 BDG_11 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản (TP)
62 TGPL_11 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP)
63 TTTM_11 Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trọng tài thương mại (TP)
64 CC_12 Cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng (TP)
65 TGPL_12 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP)
66 TTTM_12 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Trọng tài thương mại (TP)
67 TTTM_13 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Trọng tài thương mại (TP)
68 TTTM_14 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Trọng tài thương mại (TP)
69 TTTM_15 Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài Trọng tài thương mại (TP)
70 TTTM_16 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại (TP)
71 TTTM_17 Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại (TP)
72 CC_18 Hợp nhất Văn phòng công chứng Công chứng (TP)
73 TTTM_18 Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên Trọng tài thương mại (TP)
74 TTTM_19 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại (TP)
75 CC_20 Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng (TP)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG