CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 99 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 1.004481.000.00.00.H41 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản (TNMT)
62 1.008682.000.00.00.H41 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường (TNMT)
63 1.010727.000.00.00.H41 Cấp giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường (TNMT)
64 2.000444.000.00.00.H41 Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Biển và hải đảo (TNMT)
65 1.004193.000.00.00.H41 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai (TNMT)
66 2.001814.000.00.00.H41 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản (TNMT)
67 1.010728.000.00.00.H41 Cấp đổi giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường (TNMT)
68 1.005408.000.00.00.H41 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản (TNMT)
69 1.010729.000.00.00.H41 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường (TNMT)
70 2.001783.000.00.00.H41 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản (TNMT)
71 1.010730.000.00.00.H41 Cấp lại giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường (TNMT)
72 2.000976.000.00.00.H41 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai (TNMT)
73 1.004345.000.00.00.H41 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản (TNMT)
74 2.000983.000.00.00.H41 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai (TNMT)
75 1.004135.000.00.00.H41 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản (TNMT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG