• abc
 • GIỚI THIỆU
 • Thủ tục hành chính
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Đánh giá
 • Phản ánh kiến nghị
 • Thống kê

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 93 thủ tục image_excel
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  31 1.000744.000.00.00.H41 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục Thường xuyên (GD) Sở Nội vụ Toàn trình
  32 1.005385.000.00.00.H41 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Công chức, viên chức (NV) Sở Nội vụ Một phần
  33 2.001683.000.00.00.H41 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  34 1.003960.000.00.00.H41 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Tổ chức phi chính phủ (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  35 1.003735.000.00.00.H41 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  36 1.001875.000.00.00.H41 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  37 1.005057.000.00.00.H41 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục Thường xuyên (GD) Sở Nội vụ Toàn trình
  38 2.002157.000.00.00.H41 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức, viên chức (NV) Sở Nội vụ Một phần
  39 2.001688.000.00.00.H41 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Tổ chức phi chính phủ (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  40 1.009331.000.00.00.H41 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  41 1.001854.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Tôn giáo Chính phủ (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  42 1.010194.000.00.00.H41 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (Cấp tỉnh) Văn thư và Lưu trữ nhà nước (NV) Sở Nội vụ Một phần
  43 2.001678.000.00.00.H41 Thủ tục đổi tên hội Tổ chức phi chính phủ (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  44 1.009332.000.00.00.H41 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  45 1.001843.000.00.00.H41 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam Tôn giáo Chính phủ (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC