CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 35 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 SLDTBXH_NCC_12 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng đi ngoại tỉnh Người có công
32 SLDTBXH_NCC13 Đổi hoặc cấp Bằng Tổ quốc ghi công Người có công
33 SLDTBXH_NCC14 Sao lục hồ sơ người có công với cách mạng Người có công
34 SLDTBXH_NCC15 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
35 SLDTBXH_NCC16 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Người có công

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG