CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 47 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 GDDT_22 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
32 GDDT_23 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
33 GDDT_24 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
34 GDDT_25 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
35 GDDT_26 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
36 GDDT_27 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
37 GDDT_28 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
38 GDDT_29 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
39 GDDT_30 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
40 GDDT_31 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
41 GDDT_33 Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
42 GDDT_34 Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
43 GDDT_35 Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
44 GDDT_40 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
45 GDDT_41 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG