CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 47 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 GDDT_07 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
17 GDDT_08 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
18 GDDT_09 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
19 GDDT_10 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
20 GDDT_11 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
21 GDDT_12 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
22 GDDT_13 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
23 GDDT_14 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
24 GDDT_15 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
25 GDDT_16 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
26 GDDT_17 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
27 GDDT_18 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
28 GDDT_19 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
29 GDDT_20 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
30 GDDT_21 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG