CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 62 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 LTHH_05 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
47 LTHH_06 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
48 LTHH_10 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
49 LTHH_11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
50 LTHH_12 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
51 LHTX_01 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
52 HKD_01 Đăng ký thành lập hộ kinh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh) (KHDT)
53 KD02 Chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Kinh doanh
54 KD03 Đăng ký thay đổi nội dung hộ kinh doanh Kinh doanh
55 KD04 Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Kinh doanh
56 KD05 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu Kinh doanh
57 KD06 Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh doanh
58 KD07 Cấp sửa đổi , bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích Kinh doanh Kinh doanh
59 KD08 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh doanh
60 KD09 Cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Kinh doanh

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG