CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 62 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 HTX08 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Hợp tác xã
17 XD08 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Xây dựng
18 HTX09 Tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã. Hợp tác xã
19 XD09 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng
20 HTX10 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách. Hợp tác xã
21 HTX11 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã. Hợp tác xã
22 KD12 Quy trình Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Kinh doanh
23 HTX12 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã. Hợp tác xã
24 KD13 Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Kinh doanh
25 HTX13 Đăng ký đổi tên Hợp tác xã Hợp tác xã
26 HTX14 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã từ tỉnh khác. Hợp tác xã
27 QH_HCTP17 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Tư pháp-Hộ tịch
28 QH_HCTP18 Thủ tục đăng ký khai tử Tư pháp-Hộ tịch
29 QH_HCTP20 Thủ tục đăng ký kết hôn Tư pháp-Hộ tịch
30 QH_HCTP21 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG