CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 419 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CPXD_05 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Cấp phép xây dựng (SXD)
77 CPXD_06 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
78 CPXD_07 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Cấp phép xây dựng (SXD)
79 CPXD_08 Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Cấp phép xây dựng (SXD)
80 CPXD_09 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng Cấp phép xây dựng (SXD)
81 CPXD_10 Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng Cấp phép xây dựng (SXD)
82 CPXD_11 Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng Cấp phép xây dựng (SXD)
83 CPXD_12 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Cấp phép xây dựng (SXD)
84 CPXD_13 Thủ tục Cấp giấy phép di dời công trình Cấp phép xây dựng (SXD)
85 DDX03 Thủ tục Xác nhận đơn xin thuê đất Đất đai
86 DDX04 Thủ tục xác nhận tờ khai chuyển nhượng QSD đất Đất đai
87 DDX05 Thủ tục Xác nhận trích lục và đo vẽ bổ sung thửa đất Đất đai
88 ĐT01 Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư Đầu tư
89 ĐT02 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đầu tư
90 KHI_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí (CT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG