CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 419 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 QH_HCTP24 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Tư pháp-Hộ tịch
62 QH_HCTP25 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp-Hộ tịch
63 QH_HCTP26 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tư pháp-Hộ tịch
64 QH_HCTP27 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tư pháp-Hộ tịch
65 QH_HCTP28 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tư pháp-Hộ tịch
66 QH_HCTP29 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tư pháp-Hộ tịch
67 QH_HCTP30 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tư pháp-Hộ tịch
68 QH_HCTP31 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Tư pháp-Hộ tịch
69 QH_HCTP32 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Tư pháp-Hộ tịch
70 CC02 Chứng thực bản sao từ bản chính Công chứng
71 CC03 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Công chứng
72 CPXD_01 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Cấp phép xây dựng (SXD)
73 CPXD_02 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
74 CPXD_03 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
75 CPXD_04 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Cấp phép xây dựng (SXD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG