CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 419 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 QH_HCTP16 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch
47 GDĐT17 Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
48 TBXH17 Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng Lao động thương binh & xã hội
49 GDĐT18 Thủ tục thành lập trường tiểu học. Giáo dục & Đào tạo
50 GDĐT19 Thủ tục thành lập trường mầm non Giáo dục & Đào tạo
51 DDH20 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Đất đai
52 GDĐT20 Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm đối với cấp THCS Giáo dục & Đào tạo
53 DDH21 Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Đất đai
54 GDĐT21 Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS Giáo dục & Đào tạo
55 DDH22 Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Đất đai
56 GDĐT22 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo
57 QH_HCTP22 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. Tư pháp-Hộ tịch
58 DDH23 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Đất đai
59 QH_HCTP23 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Tư pháp-Hộ tịch
60 DDH24 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp Đất đai

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG