CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 390 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
151 HKD_05 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh) (KHDT)
152 KTHT_01 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (NN)
153 KTHT_02 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (NN)
154 KTHT_03 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (NN)
155 KTHT_04 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (NN)
156 KTHT_05 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (NN)
157 LN_01 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Huyện) Lâm nghiệp (NN)
158 PCTT_01 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai (NN)
159 PCTT_02 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai (NN)
160 PCTT_03 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng, chống thiên tai (NN)
161 XDCT_01 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Quản lý xây dựng công trình (NN)
162 TL_01 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp (Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt) Thuỷ lợi (NN)
163 TL_02 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thuỷ lợi (NN)
164 TL_03 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thuỷ lợi (NN)
165 TL_04 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thuỷ lợi (NN)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG