CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 449 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 3.000204.000.00.00.H41 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Việc làm (LĐTBXH)
77 2.000402.000.00.00.H41 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng (NV)
78 1.003827.000.00.00.H41 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Tổ chức phi chính phủ (NV)
79 1.009323.000.00.00.H41 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức - Biên chế (NV)
80 2.000267.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Chính phủ (NV)
81 1.003319.000.00.00.H41 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (NN)
82 1.007919.000.00.00.H41 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp (NN)
83 2.002162.000.00.00.H41 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai (NN)
84 1.006600 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NN)
85 1.003347.000.00.00.H41 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thuỷ lợi (NN)
86 1.003956.000.00.00.H41 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thuỷ sản (NN)
87 1.003596.000.00.00.H41 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Nông nghiệp (NN)
88 1.005422.000.00.00.H41 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản (TC)
89 2.000348.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai (TNMT)
90 MT_02 Cấp đổi giấy phép môi trường Môi trường (TNMT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG