CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 449 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 2.002363.000.00.00.H41 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi (TP)
47 2.000424.000.00.00.H41 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật (TP)
48 1.003243.000.00.00.H41 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình (VH)
49 1.000903.000.00.00.H41 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Karaoke, Vũ trường (VH)
50 1.003645.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hoá cơ sở (VH)
51 2.000794.000.00.00.H41 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao (VH)
52 1.003564.000.00.00.H41. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Dân số - Sức khoẻ sinh sản (YT)
53 2.002408.000.00.00.H41 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại (TTr)
54 2.002186.000.00.00.H41 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo (TTr)
55 1.004875.000.00.00.H41 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc (DT)
56 TDHS_01 Thủ tục thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với tài sản là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc Thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (SXD)
57 1.004440.000.00.00.H41 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Các cơ sở giáo dục khác (GD)
58 2.001270.000.00.00.H41 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí (CT)
59 2.000629.000.00.00.H41 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
60 1.000473.000.00.00.H41 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (CT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG