CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 449 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.001612.000.00.00.H41 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh) (KHDT)
17 2.000291.000.00.00.H41 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
18 1.004946.000.00.00.H41. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trẻ em (LĐTBXH)
19 2.002399.000.00.00.H41 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động (LĐTBXH)
20 2.001375.000.00.00.H41 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công (LĐTBXH)
21 1.008364.000.00.00.H41 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Việc làm (LĐTBXH)
22 3.000205.000.00.00.H41 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động Việc làm (LĐTBXH)
23 2.000414.000.00.00.H41 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng (NV)
24 1.003841.000.00.00.H41 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ (NV)
25 1.009322.000.00.00.H41 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức - Biên chế (NV)
26 1.001228.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ (NV)
27 1.003281.000.00.00.H41 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (NN)
28 1.000037.000.00.00.H41 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Huyện) Lâm nghiệp (NN)
29 2.002163.000.00.00.H41 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai (NN)
30 2.001827.000.00.00.H41 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NN)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG