CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 134 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 TND_18 Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (Cấp xã) Đường thuỷ nội địa (GT)
92 1.002440.000.00.00.H41 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công (LĐTBXH)
93 1.001167.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ (NV)
94 1.005387.000.00.00.H41 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Người có công (LĐTBXH)
95 2.000751.000.00.00.H41 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
96 1.003423.000.00.00.H41 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công (LĐTBXH)
97 BTXH_22 Hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
98 1.002271.000.00.00.H41 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công (LĐTBXH)
99 2.000908.000.00.00.H41 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) Chứng thực (TP)
100 NCC_22 Giải quyết chế độ ưu đãi học sinh, sinh viên Người có công (LĐTBXH)
101 2.000815.000.00.00.H41 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) Chứng thực (TP)
102 1.003042.000.00.00.H41 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công (LĐTBXH)
103 1.004964.000.00.00.H41 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Người có công (LĐTBXH)
104 1.003554.000.00.00.H41 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Đất đai (TNMT)
105 2.000884.000.00.00.H41 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (Cấp xã) Chứng thực (TP)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG