CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 134 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 2.000346.000.00.00.H41 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng (NV)
62 1.001028.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ (NV)
63 2.002080.000.00.00.H41 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật (TP)
64 1.003622.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hoá cơ sở (VH)
65 1.004047.000.00.00.H41 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thuỷ nội địa (GT)
66 2.001956 Cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp Bằng Người có công (LĐTBXH)
67 2.000337.000.00.00.H41 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng (NV)
68 1.001055.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ (NV)
69 1.000954.000.00.00.H41 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hoá cơ sở (VH)
70 2.001711.000.00.00.H41 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (Cấp xã) Đường thuỷ nội địa (GT)
71 1.002519.000.00.00.H41 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công (LĐTBXH)
72 1.000748.000.00.00.H41 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - khen thưởng (NV)
73 1.001078.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ (NV)
74 1.001120.000.00.00.H41 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hoá cơ sở (VH)
75 1.004002.000.00.00.H41 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (Cấp xã) Đường thuỷ nội địa (GT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG