• abc
 • GIỚI THIỆU
 • Thủ tục hành chính
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Đánh giá
 • Phản ánh kiến nghị
 • Thống kê

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 158 thủ tục image_excel
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  76 1.001653.000.00.00.H41 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  77 2.000509.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  78 1.004199.000.00.00.H41 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai (TNMT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  79 2.000930.000.00.00.H41 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Phổ biến giáo dục pháp luật (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  80 1.004088.000.00.00.H41 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thuỷ nội địa (GT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  81 1.010815.000.00.00.H41 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng. Người có công (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  82 1.001028.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  83 1.008838.000.00.00.H41 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Khoa học, Công nghệ và Môi trường (NN) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  84 1.004193.000.00.00.H41 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai (TNMT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  85 2.002080.000.00.00.H41 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  86 1.003622.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa (VH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  87 1.004047.000.00.00.H41 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thuỷ nội địa (GT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  88 1.001055.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ (NV) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  89 1.000954.000.00.00.H41 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa (VH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  90 2.001711.000.00.00.H41 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thuỷ nội địa (GT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC