• abc
 • GIỚI THIỆU
 • Thủ tục hành chính
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Đánh giá
 • Phản ánh kiến nghị
 • Thống kê

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 158 thủ tục image_excel
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  46 1.004443.000.00.00.H41 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Các cơ sở giáo dục khác (GD) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  47 2.001947.000.00.00.H41 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Trẻ em (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  48 1.002993.000.00.00.H41 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (đã thành lập) Đất đai (TNMT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  49 2.002165.000.00.00.H41 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Bồi thường nhà nước (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  50 2.001457.000.00.00.H41 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  51 1.003564.000.00.00.H41 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Dân số - Sức khoẻ sinh sản (YT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Còn lại
  52 1.004485.000.00.00.H41 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Các cơ sở giáo dục khác (GD) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  53 1.004941.000.00.00.H41 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Trẻ em (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  54 1.010812.000.00.00.H41 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Người có công (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  55 2.001621.000.00.00.H41 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thuỷ lợi (NN) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Còn lại
  56 2.001449.000.00.00.H41 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  57 1.008901.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện (VH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  58 1.002192.000.00.00.H41 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. Dân số - Sức khoẻ sinh sản (YT) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Còn lại
  59 2.001810.000.00.00.H41 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Các cơ sở giáo dục khác (GD) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  60 2.000355.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội (LĐTBXH) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC