• abc
 • GIỚI THIỆU
 • Thủ tục hành chính
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Đánh giá
 • Phản ánh kiến nghị
 • Thống kê

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 158 thủ tục image_excel
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  151 1.004837.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  152 1.004845.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  153 1.004873.000.00.00.H41 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  154 1.004884.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  155 1.004772.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  156 1.004746.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  157 1.005461.000.00.00.H41 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  158 2.000635.000.00.00.H41 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC