CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 334 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 HC_TP45 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tư pháp-Hộ tịch
92 HC_TP46 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp-Hộ tịch
93 HC_TP47 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Tư pháp-Hộ tịch
94 HC_TP48 Thủ tục chứng thực di chúc Tư pháp-Hộ tịch
95 HC_TP49 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Tư pháp-Hộ tịch
96 HC_TP50 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. Tư pháp-Hộ tịch
97 HC_TP51 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp-Hộ tịch
98 CPXD_01 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Cấp phép xây dựng (SXD)
99 CPXD_02 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
100 CPXD_03 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
101 CPXD_04 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Cấp phép xây dựng (SXD)
102 CPXD_05 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Cấp phép xây dựng (SXD)
103 CPXD_06 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
104 CPXD_07 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Cấp phép xây dựng (SXD)
105 CPXD_08 Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Cấp phép xây dựng (SXD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG