CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 44 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CLO_KT_GPKDBLTL04 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá Kinh doanh
17 CLO_TBTNKDCHKD04 Thông báo tạm ngưng kinh doanh của hộ kinh doanh Tài Chính - Kế Hoạch
18 CLO_KT_CLGPKDBLTL05 Cấp lại, bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Kinh doanh
19 CLO_THGCNDKKĐVHKD05 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Tài Chính - Kế Hoạch
20 HT05 Đăng ký khai tử Tư pháp - Hộ tịch
21 CLO_VPD_06 Đăng ký biến động khác về sử dụng đất Đất đai
22 CLO_VPD_07 Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên Đất đai
23 CLO_VPD_08 Đăng ký biến động về SDĐ do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên Đất đai
24 CLO_QLDT_QTCT08 Cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc thẩm quyền huyện Xây dựng
25 CLO_VPD_09 Đăng ký biến động về SDĐ do thay đổi về nghĩa vụ tài chính Đất đai
26 CLO_QLDT_QTCT09 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị Xây dựng
27 CLO_QLDT_QTCT11 Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình Xây dựng
28 CLO_THGCNDKKDHTX12 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Tài Chính - Kế Hoạch
29 CLO_QLDT_QTCT12 Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở đô thị Xây dựng
30 CLO_VPD_13 Cấp lại GCN QSD đất và tài sản gắn liền với đất. Đất đai

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG